Raport Zintegrowany 2020

25. Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Dłużne papiery wartościowe 31.12.2020 31.12.2019
Obligacje emitowane przez banki 4 319 718 530 927
Obligacje skarbowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 4 685 483 7 422 431
Obligacje emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 1 223 359
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10 228 560 7 953 358

 

Wycena dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody dokonywana jest w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu bieżących rynkowych stóp procentowych, z uwzględnieniem ryzyka kredytowego emitenta w wysokości odpowiadającej parametrom obserwowanym na rynku dla transakcji o podobnym ryzyku kredytowym i horyzoncie czasowym. Wycena nie uwzględnia założeń, które nie mogą być zaobserwowane bezpośrednio na rynku.

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody: 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 7 953 358 15 875 339
Zakup papierów 50 342 450 6 224 070
Sprzedaż papierów (48 329 550) (14 011 831)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez całkowite dochody 163 408 (18 747)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 36 601 1 035
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii 62 293 (116 508)
Stan na koniec okresu 10 228 560 7 953 358

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według wartości godziwej przez całkowite dochody według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 10 072 024 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 6 838 136 tys. zł).

Poniższa tabela prezentuje zyski i straty dotyczące papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, które w danym okresie zostały ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, a następnie zostały wyksięgowane z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym za dany okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 r. i 2019 roku.

Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Zyski ujęte bezpośrednio w kapitale własnym a następnie przeniesione z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym 76 998 2 862
Straty ujęte bezpośrednio w kapitale własnym a następnie przeniesione z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym (1 229) (2 147)
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem 75 769 715

Wyniki wyszukiwania