Raport Zintegrowany 2021

25. Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Dłużne papiery wartościowe 31.12.2021 31.12.2020
Obligacje emitowane przez banki 2 608 513 4 319 718
Obligacje skarbowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 4 101 875 4 685 483
Obligacje emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 2 432 965 1 223 359
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 9 143 353 10 228 560

 

Wycena dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody dokonywana jest w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu bieżących rynkowych stóp procentowych, z uwzględnieniem ryzyka kredytowego emitenta w wysokości odpowiadającej parametrom obserwowanym na rynku dla transakcji o podobnym ryzyku kredytowym i horyzoncie czasowym. Wycena nie uwzględnia założeń, które nie mogą być zaobserwowane bezpośrednio na rynku.

 

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody: 12 miesięcy do 31.12.2021 12 miesięcy do 31.12.2020
Stan na początek okresu  10 228 560  7 953 358
Zakup papierów  87 312 000  50 342 450
Sprzedaż papierów (87 328 265) (48 329 550)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez całkowite dochody (969 416)  163 408
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (44 296)  36 601
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii (55 230)  62 293
Stan na koniec okresu  9 143 353  10 228 560

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według wartości godziwej przez całkowite dochody według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 8 261 704 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 10 072 024 tys. zł).

Poniższa tabela prezentuje zyski i straty dotyczące papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, które w danym okresie zostały ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, a następnie zostały wyksięgowane z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym za dany okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 r. i 2020 roku.

Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Zyski ujęte bezpośrednio w kapitale własnym a następnie przeniesione z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym 31 559 76 998
Straty ujęte bezpośrednio w kapitale własnym a następnie przeniesione z kapitału własnego i ujęte w wyniku finansowym (33 835) (1 229)
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem (2 276) 75 769

Wyniki wyszukiwania