Raport Zintegrowany 2020

24. Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2020 31.12.2019
Wartość bilansowa
Obligacje emitowane przez podmioty niefinansowe 54 228 53 902
Obligacje zamienne na akcje podmiotów niefinansowych 57 292 24 191
Instrumenty kapitałowe 259 512 163 334
Jednostki uczestnictwa 44 327
Certyfikaty emitowane przez podmioty niefinansowe 824
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 371 900 241 754

 

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 241 754 204 421
Zakup papierów 41 429 24 995
Sprzedaż papierów (7 513) (11 873)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 94 000 20 629
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii 2 230 582
Pozostałe zmiany 3 000
Stan na koniec okresu 371 900 241 754

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 106 786 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 74 945 tys. zł).

Poniższa tabela prezentuje wartość papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w podziale na wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz obligatoryjnie wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Instrumenty dłużne zaklasyfikowane obowiązkowo do kategorii wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia 112 343 78 093
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia 259 557 163 661
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 371 900 241 754

Wyniki wyszukiwania