Raport Zintegrowany 2021

24. Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2021 31.12.2020
Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 27 046
Obligacje emitowane przez podmioty niefinansowe 41 286 54 228
Obligacje zamienne na akcje podmiotów niefinansowych 51 121 57 292
Instrumenty kapitałowe 226 988 259 512
Jednostki uczestnictwa 47 44
Certyfikaty emitowane przez podmioty niefinansowe 821 824
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 347 309 371 900

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat:
12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 371 900 241 754
Zakup papierów 35 963 41 429
Sprzedaż papierów (30 552) (7 513)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (32 713) 94 000
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii 2 690 2 230
Pozostałe zmiany 21
Stan na koniec okresu 347 309 371 900

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 76 758 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 106 786 tys. zł).

Poniższa tabela prezentuje wartość papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w podziale na wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz obligatoryjnie wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

 

12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Instrumenty dłużne zaklasyfikowane obowiązkowo do kategorii wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia 120 274 112 343
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia 227 035 259 557
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 347 309 371 900

Wyniki wyszukiwania