Raport Zintegrowany 2020

23. Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 31.12.2020
Papiery wartościowe Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 581 (89) 5 492
emitowane przez banki krajowe 3 836 125 3 836 125
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 588 445 588 445
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 640 800 (96) 18 640 704
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 213 573 (11 818) 201 755
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 88 890 (389) 88 501
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 373 414 (12 392) 23 361 022

 

 31.12.2019
Papiery wartościowe Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 231 (64) 5 167
emitowane przez banki krajowe 28 194 (296) 27 898
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 17 427 475 (72) 17 427 403
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 380 660 (21 691) 358 969
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 97 611 (403) 97 208
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 17 939 171 (22 526) 17 916 645

 

31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Papiery wartościowe 23 180 310 4 021 189 083 23 373 414 184 928
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 581 5 581
emitowane przez banki krajowe 3 836 125 3 836 125
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 588 445 588 445
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 640 800 18 640 800
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 20 469 4 021 189 083 213 573 184 928
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 88 890 88 890
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (823) (446) (11 123) (12 392) (6 968)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (89) (89)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe (96) (96)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (249) (446) (11 123) (11 818) (6 968)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (389) (389)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 179 487 3 575 177 960 23 361 022 177 960

 

31.12.2019 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Papiery wartościowe 17 706 009 24 487 208 675 17 939 171 204 520
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 231 5 231
emitowane przez banki krajowe 28 194 28 194
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 17 427 475 17 427 475
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 147 498 24 487 208 675 380 660 204 520
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 97 611 97 611
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (1 193) (3 619) (17 714) (22 526) (13 559)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (64) (64)
emitowane przez banki krajowe (296) (296)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe (72) (72)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (358) (3 619) (17 714) (21 691) (13 559)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (403) (403)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 17 704 816 20 868 190 961 17 916 645 190 961

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na dzień 31 grudnia 2020 r. BNP Paribas posiadał obligacje skarbowe ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 364 531 tys. zł (o wartości nominalnej 370 000 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG (w 2019 r. w kwocie 433 649 tys. zł o wartości nominalnej 440 000 tys. zł).

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu według wartości bilansowej: 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 17 916 645 11 939 238
Zakup papierów 5 776 975 6 290 069
Sprzedaż/wykup papierów (507 612) (579 620)
Zmiana na odpisach z tytułu utraty wartości 10 133 (1 383)
Zmiana na korekcie wartości początkowej (6 576) 6 010
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii 171 457 267 812
Pozostałe zmiany (5 481)
Stan na koniec okresu 23 361 022 17 916 645

 

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 22 526 21 143
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia 3 867 8 220
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania (14 001) (6 837)
Stan na koniec okresu 12 392 22 526

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 23 351 070 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 17 816 858 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania