Raport Zintegrowany 2021

23. Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 31.12.2021
Papiery wartościowe Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 612 (82) 5 530
emitowane przez banki krajowe 3 834 998 3 834 998
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 584 844 584 844
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 642 064 (96) 18 641 968
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 167 813 (45 156) 122 657
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 78 362 (318) 78 044
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 313 693 (45 652) 23 268 041

 31.12.2020
Papiery wartościowe Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 581 (89) 5 492
emitowane przez banki krajowe 3 836 125 3 836 125
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 588 445 588 445
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 640 800 (96) 18 640 704
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 213 573 (11 818) 201 755
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 88 890 (389) 88 501
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 373 414 (12 392) 23 361 022

31.12.2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Papiery wartościowe 23 149 109 4 001 160 583 23 313 693 156 428
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 612 5 612
emitowane przez banki krajowe 3 834 998 3 834 998
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 584 844 584 844
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 642 064 18 642 064
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 3 229 4 001 160 583 167 813 156 428
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 78 362 78 362
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (530) (318) (44 804) (45 652) (40 648)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (82) (82)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe (96) (96)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (34) (318) (44 804) (45 156) (40 648)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (318) (318)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 148 579 3 683 115 779 23 268 041 115 780

31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Papiery wartościowe 23 180 310 4 021 189 083 23 373 414 184 928
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 581 5 581
emitowane przez banki krajowe 3 836 125 3 836 125
emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 588 445 588 445
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 18 640 800 18 640 800
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 20 469 4 021 189 083 213 573 184 928
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 88 890 88 890
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (823) (446) (11 123) (12 392) (6 968)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (89) (89)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe (96) (96)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (249) (446) (11 123) (11 818) (6 968)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (389) (389)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 23 179 487 3 575 177 960 23 361 022 177 960

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na dzień 31 grudnia 2021 r. BNP Paribas posiadał obligacje skarbowe ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 336 429 tys. zł (o wartości nominalnej 340 000 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG (w 2020 r. w kwocie 364 531 tys. zł o wartości nominalnej 370 000 tys. zł).

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu według wartości bilansowej: 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 23 361 022 17 916 645
Zakup papierów 5 776 975
Sprzedaż/wykup papierów (56 116) (507 612)
Zmiana na odpisach z tytułu utraty wartości (33 258) 10 133
Zmiana na korekcie wartości początkowej (6 576)
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii (3 607) 171 457
Stan na koniec okresu 23 268 041 23 361 022

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 12 miesięcy do 31.12.2021 12 miesięcy do 31.12.2020
Stan na początek okresu (12 392) (22 526)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (1 678)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 259 5 241
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (33 519) 6 571
Stan na koniec okresu (45 652) (12 392)

 

Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 23 257 519 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 23 351 070 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania