Raport Zintegrowany 2020

22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

31.12.2020 31.12.2019
Kredyty preferencyjne 1 539 848 1 974 396
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 1 539 848 1 974 396

 

Poniżej przedstawiono porównanie, wartości godziwej kredytów preferencyjnych z ich wartością bilansową brutto, jaka zostałaby ujęta, gdyby Bank – zgodnie z wymogiem MSSF 9 – nie dokonał reklasyfikacji tych portfeli według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Wartość bilansowa brutto Wartość godziwa
31.12.2020 1 715 680 1 539 848
31.12.2019 2 116 564 1 974 396

 

Kredyty preferencyjne według wartości godziwej Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
31.12.2020 1 106 270 311 307 122 271 1 539 848
31.12.2019 1 505 517 322 161 146 718 1 974 396

Wyniki wyszukiwania