Raport Zintegrowany 2021

22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

31.12.2021 31.12.2020
Kredyty preferencyjne 1 219 027 1 539 848
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 1 219 027 1 539 848

 

Poniżej przedstawiono porównanie, wartości godziwej kredytów preferencyjnych z ich wartością bilansową brutto, jaka zostałaby ujęta, gdyby Bank – zgodnie z wymogiem MSSF 9 – nie dokonał reklasyfikacji tych portfeli według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Wartość bilansowa
brutto
Wartość godziwa
31.12.2021 1 343 402 1 219 027
31.12.2020 1 715 680 1 539 848

Kredyty preferencyjne według wartości godziwej Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
31.12.2021 897 554 244 754 76 719 1 219 027
31.12.2020 1 106 270 311 307 122 271 1 539 848

Wyniki wyszukiwania