Raport Zintegrowany 2020

21. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu

31.12.2020
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
Kredyty i pożyczki udzielone:
Niebankowym podmiotom finansowym 595 102 (1 934) 593 168
kredyty o charakterze bieżącym 492 335 (1 577) 490 758
kredyty inwestycyjne 96 141 (259) 95 882
kredyty pozostałe 6 626 (98) 6 528
Klientom indywidualnym: 33 802 097 (1 172 830) 32 629 267
kredyty na nieruchomości 22 559 727 (363 664) 22 196 063
kredyty pozostałe 11 242 370 (809 166) 10 433 204
Podmiotom gospodarczym: 38 673 033 (1 863 349) 36 809 684
kredyty o charakterze bieżącym 17 823 636 (1 135 775) 16 687 861
kredyty inwestycyjne 13 921 875 (512 585) 13 409 290
kredyty pozostałe 6 927 522 (214 989) 6 712 533
w tym rolnikom indywidualnym: 8 118 713 (453 098) 7 665 615
kredyty o charakterze bieżącym 3 979 679 (229 272) 3 750 407
kredyty inwestycyjne 4 125 187 (222 105) 3 903 082
kredyty pozostałe 13 847 (1 721) 12 126
Instytucjom sektora budżetowego: 101 382 (2 268) 99 114
kredyty o charakterze bieżącym 70 300 (1 649) 68 651
kredyty inwestycyjne 30 448 (611) 29 837
kredyty pozostałe 634 (8) 626
Należności leasingowe 4 112 460 (146 424) 3 966 036
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 77 284 074 (3 186 805) 74 097 269

 

31.12.2019
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
Kredyty i pożyczki udzielone:
Niebankowym podmiotom finansowym 576 521 (2 314) 574 207
kredyty o charakterze bieżącym 275 915 (1 191) 274 724
kredyty inwestycyjne 195 443 (614) 194 829
kredyty pozostałe 105 163 (509) 104 654
Klientom indywidualnym: 29 997 525 (1 158 392) 28 839 133
kredyty na nieruchomości 18 526 757 (301 880) 18 224 877
kredyty pozostałe 11 470 768 (856 512) 10 614 256
Podmiotom gospodarczym: 40 365 447 (1 939 521) 38 425 926
kredyty o charakterze bieżącym 20 395 569 (1 163 590) 19 231 979
kredyty inwestycyjne 14 066 034 (571 781) 13 494 253
kredyty pozostałe 5 903 844 (204 150) 5 699 694
w tym rolnikom indywidualnym: 8 732 840 (408 748) 8 324 092
kredyty o charakterze bieżącym 4 389 269 (206 874) 4 182 395
kredyty inwestycyjne 4 328 560 (200 839) 4 127 721
kredyty pozostałe 15 011 (1 035) 13 976
Instytucjom sektora budżetowego: 129 915 (1 925) 127 990
kredyty o charakterze bieżącym 93 583 (1 294) 92 289
kredyty inwestycyjne 35 635 (623) 35 012
Należności leasingowe 3 995 444 (126 057) 3 869 387
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 75 064 852 (3 228 209) 71 836 643

 

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom w podziale na fazy przedstawiają się następująco:

31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Kredyty i pożyczki udzielone: 65 969 373 7 165 450 4 149 251 77 284 074 324 756
Niebankowym podmiotom finansowym 593 444 33 1 625 595 102 80
Klientom indywidualnym 30 416 993 1 940 388 1 444 716 33 802 097 71 872
Podmiotom gospodarczym: 31 474 785 4 699 506 2 498 742 38 673 033 252 760
w tym rolnikom indywidualnym 6 069 509 1 259 809 789 395 8 118 713 2
Instytucjom sektora budżetowego 98 992 2 346 44 101 382 44
Należności leasingowe 3 385 159 523 177 204 124 4 112 460
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych: (505 527) (594 339) (2 086 939) (3 186 805) (47 810)
Niebankowym podmiotom finansowym (1 213) (3) (718) (1 934) (23)
Klientom indywidualnym (197 518) (226 981) (748 331) (1 172 830) (10 127)
Podmiotom gospodarczym: (274 643) (346 822) (1 241 884) (1 863 349) (37 648)
w tym rolnikom indywidualnym (48 403) (116 224) (288 471) (453 098) (1)
Instytucjom sektora budżetowego (1 990) (266) (12) (2 268) (12)
Należności leasingowe (30 163) (20 267) (95 994) (146 424)
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 65 463 846 6 571 111 2 062 312 74 097 269 276 946

 

31.12.2019 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Kredyty i pożyczki udzielone: 63 874 173 6 910 703 4 279 976 75 064 852 442 061
Niebankowym podmiotom finansowym 575 529 84 908 576 521 73
Klientom indywidualnym 26 877 993 1 786 916 1 332 616 29 997 525 103 974
Podmiotom gospodarczym: 33 009 871 4 606 005 2 749 571 40 365 447 337 974
w tym rolnikom indywidualnym 6 997 926 966 263 768 651 8 732 840 17
Instytucjom sektora budżetowego 127 419 2 362 134 129 915 40
Należności leasingowe 3 283 361 515 336 196 747 3 995 444
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych: (462 118) (481 781) (2 284 310) (3 228 209) (52 253)
Niebankowym podmiotom finansowym (1 907) (10) (397) (2 314) (21)
Klientom indywidualnym (185 466) (206 902) (766 024) (1 158 392) (11 089)
Podmiotom gospodarczym: (246 545) (248 549) (1 444 427) (1 939 521) (41 137)
w tym rolnikom indywidualnym (34 731) (77 123) (296 894) (408 748) (4)
Instytucjom sektora budżetowego (1 756) (82) (87) (1 925) (6)
Należności leasingowe (26 444) (26 238) (73 375) (126 057)
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 63 412 055 6 428 922 1 995 666 71 836 643 389 808

 

Odpis z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku (462 118) (481 781) (2 284 310) (3 228 209)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (319 230) (79 283) (123 188) (521 701)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 55 275 21 739 10 794 87 808
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 211 530 28 883 (552 009) (311 596)
Wykorzystanie w ciężar odpisów 27 910 989 911 016
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) 9 016 (83 924) (49 215) (124 123)
Stan na 31 grudnia 2020 roku (505 527) (594 339) (2 086 939) (3 186 805)
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Stan na 1 stycznia 2019 roku (513 974) (505 675) (2 037 312) (3 056 961)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (199 492) (98 756) (106 446) (404 694)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 31 927 11 549 75 258 118 734
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 216 288 99 516 (457 651) (141 847)
Wykorzystanie w ciężar odpisów 203 386 203 386
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) 3 133 11 585 38 455 53 173
Stan na 31 grudnia 2019 roku (462 118) (481 781) (2 284 310) (3 228 209)

 

Kwota długoterminowych należności tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 63 711 558 tys. zł. (31.12.2019 r. wynosiła 62 668 563 tys. zł.)

Wartość brutto kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych w walucie (w tys. zł)

Kredyty według walut 31.12.2020 31.12.2019
CHF 4 822 478 4 839 915
EUR 47 606 49 088
PLN 17 687 284 13 634 997
USD 2 359 2 757
Razem 22 559 727 18 526 757

 

31.12.2020
Wartość portfela kredytowego
z udziałem CHF
Wartość bilansowa brutto  w tym zaangażowania w CHF Odpis  w tym zaangażowania w CHF
Kredyty i pożyczki udzielone:
Niebankowym podmiotom finansowym 595 102 (1 934)
kredyty o charakterze bieżącym 492 335 (1 577)
kredyty inwestycyjne 96 141 (259)
kredyty pozostałe 6 626 (98)
Klientom indywidualnym: 33 802 097 4 876 681 (1 172 830) (235 754)
kredyty na nieruchomości 22 559 727 4 822 478 (363 664) (223 878)
kredyty pozostałe 11 242 370 54 203 (809 166) (11 876)
Podmiotom gospodarczym: 38 673 033 148 909 (1 863 349) (12 064)
kredyty o charakterze bieżącym 17 823 636 137 511 (1 135 775) (7 502)
kredyty inwestycyjne 13 921 875 10 068 (512 585) (4 560)
kredyty pozostałe 6 927 522 1 330 (214 989) (2)
w tym rolnikom indywidualnym: 8 118 713 3 094 (453 098) (493)
kredyty o charakterze bieżącym 3 979 679 2 998 (229 272) (493)
kredyty inwestycyjne 4 125 187 96 (222 105)
kredyty pozostałe 13 847 (1 721)
Instytucjom sektora budżetowego: 101 382 (2 268)
kredyty o charakterze bieżącym 70 300 (1 649)
kredyty inwestycyjne 30 448 (611)
kredyty pozostałe 634 (8)
Należności leasingowe 4 112 460 38 940 (146 424) (7 448)
Kredyty i pożyczki, razem 77 284 074 5 064 530 (3 186 805) (255 266)

 

31.12.2019
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF Wartość bilansowa
brutto
 w tym zaangażowania w CHF Odpis  w tym zaangażowania w CHF
Kredyty i pożyczki udzielone:
Niebankowym podmiotom finansowym 576 521 (2 314)
kredyty o charakterze bieżącym 275 915 (1 191)
kredyty inwestycyjne 195 443 (614)
kredyty pozostałe 105 163 (509)
Klientom indywidualnym: 29 997 525 4 898 041 (1 158 392) (173 819)
kredyty na nieruchomości 18 526 757 4 839 915 (301 880) (164 191)
kredyty pozostałe 11 470 768 58 126 (856 512) (9 628)
Podmiotom gospodarczym: 40 365 447 148 434 (1 939 521) (8 532)
kredyty o charakterze bieżącym 20 395 569 135 201 (1 163 590) (5 542)
kredyty inwestycyjne 14 066 034 11 096 (571 781) (2 986)
kredyty pozostałe 5 903 844 2 137 (204 150) (4)
w tym rolnikom indywidualnym: 8 732 840 3 447 (408 748) (261)
kredyty o charakterze bieżącym 4 389 269 3 306 (206 874) (261)
kredyty inwestycyjne 4 328 560 141 (200 839)
kredyty pozostałe 15 011 (1 035)
Instytucjom sektora budżetowego: 129 915 (1 925)
kredyty o charakterze bieżącym 93 583 (1 294)
kredyty inwestycyjne 35 635 (623)
kredyty pozostałe 697 (8)
Należności leasingowe 3 995 444 42 710 (126 057) (7 558)
Kredyty i pożyczki, razem 75 064 852 5 089 185 (3 228 209) (189 909)

Wyniki wyszukiwania