Raport Zintegrowany 2021

21. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu

31.12.2021
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
Kredyty i pożyczki udzielone
Niebankowym podmiotom finansowym 796 517 (2 075) 794 442
kredyty o charakterze bieżącym 729 310 (1 644) 727 666
kredyty inwestycyjne 45 208 (287) 44 921
kredyty pozostałe 21 999 (144) 21 855
Klientom indywidualnym 38 817 716 (935 977) 37 881 739
kredyty na nieruchomości 26 710 997 (311 056) 26 399 941
kredyty pozostałe 12 106 719 (624 921) 11 481 798
Podmiotom gospodarczym 43 354 896 (1 860 797) 41 494 099
kredyty o charakterze bieżącym 21 236 676 (1 198 743) 20 037 933
kredyty inwestycyjne 15 549 486 (449 945) 15 099 541
kredyty pozostałe 6 568 734 (212 109) 6 356 625
w tym rolnikom indywidualnym 7 755 784 (389 619) 7 366 165
kredyty o charakterze bieżącym 3 712 040 (191 153) 3 520 887
kredyty inwestycyjne 4 032 732 (197 030) 3 835 702
kredyty pozostałe 11 012 (1 436) 9 576
Instytucjom sektora budżetowego 84 487 (1 542) 82 945
kredyty o charakterze bieżącym 57 032 (1 240) 55 792
kredyty inwestycyjne 27 118 (299) 26 819
kredyty pozostałe 337 (3) 334
Należności leasingowe 4 989 351 (162 122) 4 827 229
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 88 042 967 (2 962 513) 85 080 454

31.12.2020
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu Wartość bilansowa
brutto
Odpis Wartość bilansowa
netto
Kredyty i pożyczki udzielone
Niebankowym podmiotom finansowym 595 102 (1 934) 593 168
kredyty o charakterze bieżącym 492 335 (1 577) 490 758
kredyty inwestycyjne 96 141 (259) 95 882
kredyty pozostałe 6 626 (98) 6 528
Klientom indywidualnym 33 802 097 (1 172 830) 32 629 267
kredyty na nieruchomości 22 559 727 (363 664) 22 196 063
kredyty pozostałe 11 242 370 (809 166) 10 433 204
Podmiotom gospodarczym 38 673 033 (1 863 349) 36 809 684
kredyty o charakterze bieżącym 17 823 636 (1 135 775) 16 687 861
kredyty inwestycyjne 13 921 875 (512 585) 13 409 290
kredyty pozostałe 6 927 522 (214 989) 6 712 533
w tym rolnikom indywidualnym 8 118 713 (453 098) 7 665 615
kredyty o charakterze bieżącym 3 979 679 (229 272) 3 750 407
kredyty inwestycyjne 4 125 187 (222 105) 3 903 082
kredyty pozostałe 13 847 (1 721) 12 126
Instytucjom sektora budżetowego 101 382 (2 268) 99 114
kredyty o charakterze bieżącym 70 300 (1 649) 68 651
kredyty inwestycyjne 30 448 (611) 29 837
kredyty pozostałe 634 (8) 626
Należności leasingowe 4 112 460 (146 424) 3 966 036
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 77 284 074 (3 186 805) 74 097 269

 

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom w podziale na fazy przedstawia się następująco:

31.12.2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Kredyty i pożyczki udzielone 77 810 462 7 025 786 3 206 719 88 042 967 222 556
Niebankowym podmiotom finansowym 794 896 5 1 616 796 517 88
Klientom indywidualnym 35 339 880 2 350 493 1 127 343 38 817 716 52 581
Podmiotom gospodarczym 37 247 318 4 234 645 1 872 933 43 354 896 169 887
w tym rolnikom indywidualnym 5 998 472 1 123 755 633 557 7 755 784 2
Instytucjom sektora budżetowego 83 411 1 076 84 487
Należności leasingowe 4 344 957 439 567 204 827 4 989 351
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych (615 798) (507 388) (1 839 327) (2 962 513) (70 908)
Niebankowym podmiotom finansowym (752) (1) (1 322) (2 075) (72)
Klientom indywidualnym (107 829) (206 279) (621 869) (935 977) (4 485)
Podmiotom gospodarczym (469 618) (276 852) (1 114 327) (1 860 797) (66 351)
w tym rolnikom indywidualnym (33 289) (76 937) (279 393) (389 619)
Instytucjom sektora budżetowego (1 342) (200) (1 542)
Należności leasingowe (36 257) (24 056) (101 809) (162 122)
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 77 194 664 6 518 398 1 367 392 85 080 454 151 648

31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Kredyty i pożyczki udzielone 65 969 373 7 165 450 4 149 251 77 284 074 324 756
Niebankowym podmiotom finansowym 593 444 33 1 625 595 102 80
Klientom indywidualnym 30 416 993 1 940 388 1 444 716 33 802 097 71 872
Podmiotom gospodarczym 31 474 785 4 699 506 2 498 742 38 673 033 252 760
w tym rolnikom indywidualnym 6 069 509 1 259 809 789 395 8 118 713 2
Instytucjom sektora budżetowego 98 992 2 346 44 101 382 44
Należności leasingowe 3 385 159 523 177 204 124 4 112 460
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych (505 527) (594 339) (2 086 939) (3 186 805) (47 810)
Niebankowym podmiotom finansowym (1 213) (3) (718) (1 934) (23)
Klientom indywidualnym (197 518) (226 981) (748 331) (1 172 830) (10 127)
Podmiotom gospodarczym: (274 643) (346 822) (1 241 884) (1 863 349) (37 648)
w tym rolnikom indywidualnym (48 403) (116 224) (288 471) (453 098) (1)
Instytucjom sektora budżetowego (1 990) (266) (12) (2 268) (12)
Należności leasingowe (30 163) (20 267) (95 994) (146 424)
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 65 463 846 6 571 111 2 062 312 74 097 269 276 946

Odpis z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu

 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku (505 527) (594 339) (2 086 939) (3 186 805)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (353 275) (109 644) (80 095) (543 014)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 53 907 27 882 123 587 205 376
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 209 417 140 773 (551 258) (201 068)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) (26 280) 28 131 21 386 23 237
Wykorzystanie w ciężar odpisów 6 230 523 742 719 749 472
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) (270) (714) (8 727) (9 711)
Stan na 31 grudnia 2021 roku (615 798) (507 388) (1 839 327) (2 962 513)

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku (462 118) (481 781) (2 284 310) (3 228 209)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (318 192) (80 321) (123 188) (521 701)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 55 378 21 739 110 796 187 913
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 223 644 (50 954) (706 534) (533 844)
Wykorzystanie w ciężar odpisów 90 30 939 245 939 365
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) (4 329) (3 053) (22 947) (30 329)
Stan na 31 grudnia 2020 roku (505 527) (594 339) (2 086 939) (3 186 805)

 

Kwota długoterminowych należności tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 76 534 598 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 63 711 558 tys. zł).

Wartość brutto kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych w walucie (w tys. zł).

Kredyty według walut 31.12.2021 31.12.2020
CHF 4 531 564 4 822 478
EUR 36 388 47 606
PLN 22 141 389 17 687 284
USD 1 656 2 359
Razem 26 710 997 22 559 727

31.12.2021
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF Wartość bilansowa
brutto
 w tym
zaangażowania
w CHF
Odpis  w tym
zaangażowania
w CHF
Kredyty i pożyczki udzielone
Niebankowym podmiotom finansowym 796 517 (2 075)
kredyty o charakterze bieżącym 729 310 (1 644)
kredyty inwestycyjne 45 208 (287)
kredyty pozostałe 21 999 (144)
Klientom indywidualnym 38 817 716 4 575 112 (935 977) (230 270)
kredyty na nieruchomości 26 710 997 4 531 564 (311 056) (221 397)
kredyty pozostałe 12 106 719 43 548 (624 921) (8 873)
Podmiotom gospodarczym 43 354 896 65 713 (1 860 797) (10 781)
kredyty o charakterze bieżącym 21 236 676 56 263 (1 198 743) (5 538)
kredyty inwestycyjne 15 549 486 8 915 (449 945) (5 243)
kredyty pozostałe 6 568 734 535 (212 109)
w tym rolnikom indywidualnym 7 755 784 1 284 (389 619) (84)
kredyty o charakterze bieżącym 3 712 040 1 225 (191 153) (84)
kredyty inwestycyjne 4 032 732 59 (197 030)
kredyty pozostałe 11 012 (1 436)
Instytucjom sektora budżetowego 84 487 (1 542)
kredyty o charakterze bieżącym 57 032 (1 240)
kredyty inwestycyjne 27 118 (299)
kredyty pozostałe 337 (3)
Należności leasingowe 4 989 351 27 917 (162 122) (7 274)
Kredyty i pożyczki, razem 88 042 967 4 668 742 (2 962 513) (248 325)

31.12.2020
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF Wartość bilansowa
brutto
 w tym
zaangażowania
w CHF
Odpis  w tym
zaangażowania
w CHF
Kredyty i pożyczki udzielone
Niebankowym podmiotom finansowym 595 102 (1 934)
kredyty o charakterze bieżącym 492 335 (1 577)
kredyty inwestycyjne 96 141 (259)
kredyty pozostałe 6 626 (98)
Klientom indywidualnym 33 802 097 4 876 681 (1 172 830) (235 754)
kredyty na nieruchomości 22 559 727 4 822 478 (363 664) (223 878)
kredyty pozostałe 11 242 370 54 203 (809 166) (11 876)
Podmiotom gospodarczym 38 673 033 148 909 (1 863 349) (12 064)
kredyty o charakterze bieżącym 17 823 636 137 511 (1 135 775) (7 502)
kredyty inwestycyjne 13 921 875 10 068 (512 585) (4 560)
kredyty pozostałe 6 927 522 1 330 (214 989) (2)
w tym rolnikom indywidualnym 8 118 713 3 094 (453 098) (493)
kredyty o charakterze bieżącym 3 979 679 2 998 (229 272) (493)
kredyty inwestycyjne 4 125 187 96 (222 105)
kredyty pozostałe 13 847 (1 721)
Instytucjom sektora budżetowego 101 382 (2 268)
kredyty o charakterze bieżącym 70 300 (1 649)
kredyty inwestycyjne 30 448 (611)
kredyty pozostałe 634 (8)
Należności leasingowe 4 112 460 38 940 (146 424) (7 448)
Kredyty i pożyczki, razem 77 284 074 5 064 530 (3 186 805) (255 266)

Wyniki wyszukiwania