Raport Zintegrowany 2020

20. Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa na dzień 31 grudnia 2020 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (macro fair value hedge).

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są rachunki bieżące o stałej stopie procentowej w walucie PLN, EUR i USD.
Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, EUR i USD w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawkach WIBOR 6M, WIBOR 3M, EURIBOR 3M, EURIBOR 1M, USD LIBOR 1M, USD LIBOR 6M.
Wartość godziwa
IRS Wartość
nominalna
Aktywa Zobowiązania
31.12.2020 17 260 690 531 793
31.12.2019 6 506 139 224 532 1 626
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i rachunków bieżących ujmowane są w wyniku odsetkowym.

 

Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:

31.12.2020
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1
m-ca
od 1 do 3 m-cy od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 531 793 13 844 806 376 14 347 698 2 092 772 17 260 690
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 531 793 13 844 806 376 14 347 698 2 092 772 17 260 690

 

31.12.2019
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1
m-ca
od 1 do
3 m-cy
od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 224 532 1 626 400 000 1 246 294 3 343 237 1 516 608 6 506 139
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 224 532 1 626 400 000 1 246 294 3 343 237 1 516 608 6 506 139

 

Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2020 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (micro fair value hedge).

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są: obligacje o stałym kuponie PS0422, DS1029, WS0428, FPC0427, PFR0925.
Instrumenty zabezpieczające Instrumentami zabezpieczającymi są standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, w ramach, której Bank płaci stałą stopę procentową i otrzymuje zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M.
Wartość godziwa
IRS Wartość
nominalna
Aktywa Zobowiązania
31.12.2020 1 750 000 60 027
31.12.2019 846 800 23 007
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym.

 

W zobowiązaniach w pozycji „Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej” znajduje się również korekta wartości instrumentów zabezpieczanych (depozytów) wynosząca:

31.12.2020       482 691 tys. zł

31.12.2019       199 584 tys. zł

Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:

31.12.2020
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1
m-ca
od 1 do
3 m-cy
od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 60 027 950 000 800 000 1 750 000
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 60 027 950 000 800 000 1 750 000

 

31.12.2019
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1
m-ca
od 1 do
3 m-cy
od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 23 007 561 1 122 95 117 750 000 846 800
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 23 007 561 1 122 95 117 750 000 846 800

 

Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)

Wartość godziwa 31.12.2020 31.12.2019
Przychód odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających 176 659 146 794
Koszt odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających (99 538) (111 998)
Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w Wyniku na rachunkowości zabezpieczeń, w tym: (11 077) (4 386)
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (246 040) 99 330
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych 234 963 (103 716)

Wyniki wyszukiwania