Raport Zintegrowany 2021

20. Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (macro fair value hedge).

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są rachunki bieżące o stałej stopie procentowej w walucie PLN, EUR i USD.
Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, EUR i USD w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawkach WIBOR 3M, WIBOR 6M, EURIBOR 1M, EURIBOR 3M, EURIBOR 6M, USD LIBOR 3M, USD LIBOR 6M.
Wartość godziwa
IRS Wartość nominalna Aktywa Zobowiązania
31.12.2021 25 073 220 65 465 1 028 790
31.12.2020 17 260 690 531 793
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i rachunków bieżących ujmowane są w wyniku odsetkowym.

 

W zobowiązaniach w pozycji „Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej” znajduje się również korekta wartości instrumentów zabezpieczanych (depozytów) wynosząca:

  • 31.12.2021       -1 083 866 tys. zł
  • 31.12.2020           482 691 tys. zł

Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:

31.12.2021
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 m-cy do 1 roku 1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową 
Swapy (IRS) 65 465 1 028 790 500 000 545 994 6 189 910 14 700 739 3 136 577 25 073 220
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 65 465 1 028 790 500 000 545 994 6 189 910 14 700 739 3 136 577 25 073 220

31.12.2020
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1 m-ca od 1 do
3 m-cy
od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 531 793 13 844 806 376 14 347 698 2 092 772 17 260 690
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 531 793 13 844 806 376 14 347 698 2 092 772 17 260 690

 

Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (micro fair value hedge).

 

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są: obligacje o stałym kuponie PS0422.
Instrumenty zabezpieczające Instrumentami zabezpieczającymi są standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, w ramach, której Bank płaci stałą stopę procentową i otrzymuje zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M.
Wartość godziwa
IRS Wartość nominalna Aktywa Zobowiązania
31.12.2021 750 000 13 817
31.12.2020 1 750 000 60 027
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym.

 

Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:

31.12.2021
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 m-cy do 1 roku 1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 13 817 750 000 750 000
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 13 817 750 000 750 000

31.12.2020
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 m-cy do 1 roku 1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 60 027 950 000 800 000 1 750 000
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 60 027 950 000 800 000 1 750 000

 

Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge).

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności brak zmienności przepływów odsetkowych na zabezpieczanym papierze, spowodowanych zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są obligacje o zmiennym kuponie WZ1131.
Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M.

Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge). Powiązanie zabezpieczające przepływy pieniężne zostało ustanowione w marcu 2021 roku, więc nie występowały żadne salda dotyczące tego rodzaju zabezpieczeń na 31 grudnia 2020 roku.

Opis powiązania zabezpieczającego Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności brak zmienności przepływów odsetkowych na zabezpieczanym papierze, spowodowanych zmianami określonej stawki referencyjnej.
Pozycje zabezpieczane Pozycjami zabezpieczanymi są obligacje o zmiennym kuponie WZ1131.
Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M.

IRS Wartość nominalna Wartość godziwa
Aktywa
Wartość godziwa
Zobowiązania
31.12.2021 625 000 85 365
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane są bezpośrednio w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” w części stanowiącej efektywną część zabezpieczenia. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji Wynik na rachunkowości zabezpieczeń.

 

Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na rezydualne terminy wymagalności:

31.12.2021
Zabezpieczające instrumenty pochodne Wartość godziwa Nominał
dodatnia ujemna do 1 m-ca od 1 do
3 m-cy
od 3 m-cy
do 1 roku
1-5 lat > 5 lat Razem
Kontrakty na stopę procentową
Swapy (IRS) 85 365 625 000 625 000
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne 85 365 625 000 625 000

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 31.12.2021
Przychód odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających 7 912
Koszt odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających (2 267)

 

Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge).

Ryzyko stopy procentowej 31.12.2021
Stan na początek okresu
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia, ujęte w pozostałych całkowitych dochodach w ciągu okresu sprawozdawczego (85 303)
Stan na koniec okresu  (85 303)

 

 

 

 

 

Wyniki wyszukiwania