Raport Zintegrowany 2020

2.6. Zmiana w prezentacji danych finansowych

W porównaniu do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Grupa  zmieniła sposób prezentacji:

  • rezerw utworzonych na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych przenosząc koszty utworzenia rezerwy z pozycji Pozostałe koszty operacyjne do pozycji Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi

12 miesięcy
do 31.12.2019
przed zmianą
Zmiana 12 miesięcy
do 31.12.2019
po zmianie
Pozostałe koszty operacyjne (305 484) 32 113 (273 371)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (32 113) (32 113)

 

  • odpisów z tytułu niespłaconych prowizji przenosząc z poszczególnych pozycji przychodów z tytułu prowizji „z tytułu działalności kredytowej i leasingu”, „z tytułu obsługi rachunków”, „z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych”, „pozostałych prowizji ” do pozycji koszty z tytułu prowizji „pozostałe prowizje”

12 miesięcy do
31.12.2019
przed zmianą
Zmiana 12 miesięcy do
31.12.2019
po zmianie
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 042 700 17 465 1 060 165
Koszty z tytułu opłat i prowizji (222 763) (17 465) (240 228)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 819 937 819 937

 

W ocenie Grupy przedstawione powyżej zmiany prezentacyjne lepiej odzwierciedlają charakter ekonomiczny powyższych pozycji i dzięki temu dostarczają odbiorcom sprawozdania finansowego bardziej przydatnych informacji.

Wyniki wyszukiwania