Raport Zintegrowany 2020

2.3. Oświadczenie o zgodności z MSSF

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF UE”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF UE”) oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych poniżej – standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską, bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.

 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, zmiany do MSSF 17, został opublikowany 18 maja 2017, zmiany wydane 25 czerwca 2020, planowana data wejścia w życie to 1 stycznia 2023. MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” zastąpi standard MSSF 4 „Umowy Ubezpieczeniowe”, który umożliwia kontynuowanie ujmowania umów ubezpieczeniowych według zasad rachunkowości obowiązujących w krajowych standardach i co w rezultacie oznacza stosowanie wielu różnych rozwiązań. MSSF 17 wprowadza wymóg spójnego ujmowania wszystkich umów ubezpieczeniowych. Zobowiązania wynikające z umów będą ujmowane w wartościach bieżących zamiast kosztu historycznego. Zastosowanie standardu ma nastąpić w podejściu retrospektywnym pełnym (jeżeli niemożliwe do zastosowania, jednostka powinna zastosować zmodyfikowane podejście retrospektywne lub podejście według wartości godziwej).

Zmiany mają na celu:

  • obniżenie kosztów poprzez uproszczenie niektórych wymogów standardu;
  • ułatwienie wyjaśnienia wyników finansowych; oraz
  • ułatwienie przejścia na nowy standard poprzez odroczenie daty wejścia w życie standardu na 2023 rok oraz wprowadzenie dodatkowych ułatwień w celu ułatwienia wdrożenia MSSF 17 po raz pierwszy.
 • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – klasyfikacja zobowiązań, został opublikowany 23 stycznia 2020, 15 lipca 2020 odroczono datę wejścia w życie na 1 stycznia 2023. Zmiany dotyczą prezentacji zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W szczególności wyjaśniają one, że klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe powinna opierać się na prawach istniejących na koniec okresu sprawozdawczego. Do zmian obowiązywać będzie podejście prospektywne.
 • Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych opublikowane 14 maja 2020 i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie. Zmiany aktualizują odniesienie w MSSF 3 do założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, nie zmieniając wymogów rachunkowości dotyczących połączeń jednostek gospodarczych.
 • Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, opublikowane 14 maja 2020, obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie. Zmiany zabraniają spółce odliczania od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych kwot otrzymanych ze sprzedaży pozycji wytworzonych w trakcie przygotowania składnika aktywów do zamierzonego użytkowania. Zamiast tego, spółka powinna ujmować przychody ze sprzedaży i odpowiednie koszty w rachunku zysków i strat.
 • Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, opublikowane 14 maja 2020, obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie. Określają, jakie koszty jednostka uwzględnia przy ocenie, czy umowa przyniesie stratę.
 • Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 15 – reforma IBOR – Faza II, opublikowane 27 sierpnia 2020 i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2021 roku. Przepisy opublikowane w ramach Fazy II reformy IBOR dotyczą:
  • zmian przepływów pieniężnych, wynikających z umów – dodanie do MSSF 9 rozwiązania, które umożliwi ujęcie modyfikacji umownych przepływów pieniężnych ze względu na reformę IBOR poprzez aktualizację efektywnej stopy procentowej kontraktu w celu odzwierciedlenia przejścia na alternatywną stopę referencyjną (nie będzie obowiązku zaprzestania ujmowania lub korygowania wartości bilansowej instrumentów finansowych); analogiczne rozwiązanie dotyczy MSSF 16 w zakresie ujęcia przez leasingobiorców modyfikacji leasingu;
  • rachunkowości zabezpieczeń – nie będzie konieczności zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń tylko ze względu na zmiany wymagane przez reformę, jeśli zabezpieczenie spełnia inne kryteria rachunkowości zabezpieczeń; i
  • ujawnień – spółki będą zobowiązane do ujawnienia informacji o nowych ryzykach wynikających z reformy oraz o tym, jak zarządza przejściem na alternatywne stopy referencyjne.
 • Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – odroczenie MSSF 9, opublikowane 25 czerwca 2020, obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2021 roku. Zmiany przewidują dwa opcjonalne rozwiązania w celu zmniejszenia wpływu różnych dat wejścia w życie MSSF 9 i MSSF 17.
 • Zmiany do MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 17 – reforma IBOR, opublikowane 26 września 2019, obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku. Wprowadzone zmiany przewidują tymczasowe i wąskie odstępstwa od wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawartych w MSR 39 oraz MSSF 9, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły nadal spełniać obowiązujące wymogi, przy założeniu, że istniejące wskaźniki referencyjne stopy procentowej nie ulegają zmianie w następstwie przeprowadzonej reformy oprocentowania depozytów międzybankowych.
 • Zmiany do MSSF 16 Leasing – Ulgi w czynszach związane z COVID-19, opublikowane 28 maja 2020, obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 czerwca 2020 roku. Zmiany przewidują możliwość nietraktowania przez leasingobiorców ulg w czynszach jako modyfikacji leasingu, jeżeli są bezpośrednią konsekwencją COVID-19 i spełniają określone warunki.
 • Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, opublikowane 22 października 2018, obowiązujące za okresy rozpoczynające się po 1 stycznia 2020. Zmiany do MSSF 3 zawężają i wyjaśniają definicję przedsięwzięcia. Umożliwiają również przeprowadzenie uproszczonej oceny czy zespół aktywów i działań stanowi grupę aktywów a nie przedsięwzięcie. Do zmian obowiązywać będzie podejście prospektywne.
 • Zmiany MSR 1 i MSR 8 – definicja terminu „istotny”, opublikowane 31 października 2018, obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku. Zmiany do MSR 1 i MSR 8 ujednolicają i wyjaśniają definicję pojęcia „istotny” oraz zawierają wytyczne w celu zwiększenia spójności stosowania tego konceptu w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
 • Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF, opublikowane 29 marca 2018, obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku. Celem zmian jest zastąpienie odniesień do poprzednich założeń, istniejących w szeregu standardów i interpretacji, odniesieniami do zmienionych założeń koncepcyjnych.

Wyżej wymienione standardy oraz zmiany do istniejących standardów w ocenie Grupy nie będą miały istotnego wpływu na jej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020.

Wyniki wyszukiwania