Raport Zintegrowany 2021

19. Pochodne instrumenty finansowe

Wartości godziwe posiadanych instrumentów pochodnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Instrumenty pochodne handlowe
31.12.2021
Wartość nominalna Wartość godziwa
Aktywa
Wartość godziwa
Zobowiązania
Walutowe instrumenty pochodne
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 17 001 834 514 600 191 389
walutowe kontrakty swap 24 891 458 223 832 443 129
walutowe transakcje (CIRS) 12 752 996 374 796 405 837
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 3 073 655 79 587 62 336
Razem walutowe instrumenty pochodne 57 719 943 1 192 815 1 102 691
Instrumenty pochodne stóp procentowych
kontrakty swap dla stóp procentowych 45 520 032 642 406 749 207
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 7 166 523 39 727 39 479
Razem procentowe instrumenty pochodne 52 686 555 682 133 788 686
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 716 368 26 971 26 655
transakcje FX Spot 1 313 499
Razem pozostałe instrumenty pochodne 2 029 867 26 971 26 655
Instrumenty pochodne handlowe, razem 112 436 365 1 901 919 1 918 032
w tym: wyceniane na podstawie modeli 112 436 365 1 901 919 1 918 032

Instrumenty pochodne handlowe
31.12.2020
Wartość nominalna Wartość godziwa
Aktywa
Wartość godziwa
Zobowiązania
Walutowe instrumenty pochodne
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 14 782 276 184 587 113 239
walutowe kontrakty swap 18 367 382 178 217 213 453
walutowe transakcje (CIRS) 13 428 351 167 205 268 192
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 3 968 876 180 644 168 075
Razem walutowe instrumenty pochodne 50 546 885 710 653 762 959
Instrumenty pochodne stóp procentowych
kontrakty swap dla stóp procentowych 45 872 723 810 474 743 456
kontrakty FRA 3 300 000 7 451
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 4 435 634 4 646 1 556
Razem procentowe instrumenty pochodne 53 608 357 815 120 752 463
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 306 311 5 844 5 726
transakcje FX Spot 3 967 651
Razem pozostałe instrumenty pochodne 4 273 962 5 844 5 726
Instrumenty pochodne handlowe, razem 108 429 204 1 531 617 1 521 148
w tym: wyceniane na podstawie modeli 108 429 204 1 531 617 1 521 148

 

Wartość godziwa instrumentów pochodnych w rozbiciu na terminy zapadalności*

Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2021 Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące
> 3 miesiące
<= 12 miesięcy
> 1 rok
<= 5 lat
> 5 lat Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące
> 3 miesiące
<= 12 miesięcy
> 1 rok
<= 5 lat
> 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 514 600 19 613 12 133 73 947 408 907 191 389 25 674 35 343 102 217 28 155
walutowe kontrakty swap 223 832 23 936 38 974 113 108 47 814 443 129 47 732 48 969 62 742 283 686
walutowe transakcje (CIRS) 374 796 486 38 218 155 189 180 903 405 837 4 644 8 463 24 196 130 812 237 722
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 79 587 1 820 6 785 22 729 48 253 62 336 2 138 7 595 17 967 34 636
Razem walutowe instrumenty pochodne: 1 192 815 45 369 58 378 248 002 660 163 180 903 1 102 691 80 188 100 370 207 122 477 289 237 722
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp procentowych 642 406 5 439 6 103 60 227 226 917 343 720 749 207 2 756 7 851 63 481 325 406 349 713
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 39 727 1 1 074 21 946 16 706 39 479 3 868 21 928 16 680
Razem procentowe instrumenty pochodne: 682 133 5 439 6 104 61 301 248 863 360 426 788 686 2 756 7 854 64 349 347 334 366 393
Pozostałe instrumenty pochodne
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 26 971 7 018 3 096 16 857 26 655 6 981 3 067 16 607
Razem pozostałe instrumenty pochodne: 26 971 7 018 3 096 16 857 26 655 6 981 3 067 16 607
Instrumenty pochodne handlowe, razem 1 901 919 57 826 67 578 326 160 909 026 541 329 1 918 032 89 925 111 291 288 078 824 623 604 115
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Wartość godziwa aktywa Wartość godziwa zobowiązania
31 grudnia 2021 Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące
> 3 miesiące
<= 12 miesięcy
> 1 rok
<= 5 lat
> 5 lat Razem <= 1 miesiąc > 1 miesiąc
<= 3 miesiące
> 3 miesiące
<= 12 miesięcy
> 1 rok
<= 5 lat
> 5 lat
Instrumenty pochodne handlowe
Walutowe Instrumenty pochodne:
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) 184 587 19 727 22 467 74 380 38 019 29 994 113 239 18 358 28 513 22 341 41 130 2 897
walutowe kontrakty swap 178 217 39 832 67 993 17 441 48 078 4 871 213 453 74 540 28 773 48 158 48 701 13 281
walutowe transakcje (CIRS) 167 205 2 401 1 389 90 912 72 502 268 192 3 603 84 832 179 757
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym 180 644 8 044 8 785 27 713 135 552 550 168 075 2 926 8 568 23 650 132 386 545
Razem walutowe instrumenty pochodne: 710 653 70 004 99 245 120 924 312 562 107 917 762 959 95 824 69 457 94 149 307 049 196 480
Instrumenty pochodne stóp procentowych:
kontrakty swap dla stóp procentowych 810 474 3 020 12 941 34 489 342 663 417 361 743 456 2 378 18 027 33 955 329 836 359 259
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych 7 451 2 509 4 942
Razem procentowe instrumenty pochodne: 5 844 1 520 891 3 432 5 726 1 504 874 3 349
Pozostałe instrumenty pochodne 5 844 1 520 891 3 432 5 726 1 504 874 3 349
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym 1 531 617 74 545 113 077 159 124 655 437 529 433 1 521 148 99 706 88 358 34 118 642 039 556 927
Razem pozostałe instrumenty pochodne: 5 844 1 520 891 3 432 5 726 1 504 874 3 349
Instrumenty pochodne handlowe, razem 5 844 1 520 891 3 432 5 726 1 504 874 3 349
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Terminy zapadalności:

  • dla NDF, Fx forward, Fx swap, Opcji walutowych i na indeksy, IRS, CIRS wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą zapadalności transakcji a datą bilansową,
  • dla Fx spot, FRA, papierów do wydania/otrzymania wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą waluty transakcji a datą bilansową.

Wyniki wyszukiwania