Raport Zintegrowany 2020

18. Należności od banków

Należności od banków 31.12.2020 31.12.2019
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto
Rachunki bieżące 153 690 (224) 153 466 262 329 (534) 261 795
Lokaty międzybankowe 123 000 123 000 296 479 (4) 296 475
Kredyty i pożyczki 1 511 (2) 1 509 7 097 (27) 7 070
Inne należności 498 189 (1 442) 496 747 114 323 (355) 113 968
Należności od banków, razem 776 390 (1 668) 774 722 680 228 (920) 679 308

 

Kwota długoterminowych należności od banków według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 330 838 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 194 659 tys. zł).

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na należności od Banków 31.12.2020 31.12.2019
Saldo na początek okresu (920) (1 261)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (7 760) (475)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 5 874 2 211
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 217 (1 941)
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) 921 546
Saldo na koniec okresu (1 668) (920)

 

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku należności od banków występowały w Fazie 1.

Wyniki wyszukiwania