Raport Zintegrowany 2021

18. Należności od banków

Należności od banków 31.12.2021 31.12.2020
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis Wartość
bilansowa
netto
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis Wartość
bilansowa
netto
Rachunki bieżące 234 103 (52) 234 051 153 690 (224) 153 466
Lokaty międzybankowe 726 430 (25) 726 405 123 000 123 000
Kredyty i pożyczki 100 078 (5) 100 073 1 511 (2) 1 509
Inne należności 1 559 982 (5 361) 1 554 621 498 189 (1 442) 496 747
Należności od banków, razem 2 620 593 (5 443) 2 615 150 776 390 (1 668) 774 722

 

W pozycji „Inne należności” zaprezentowane zostały także należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych w kwocie 1 545 152 tys. zł.

Kwota długoterminowych należności od banków według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 1 545 152 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 330 838 tys. zł).

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na należności od Banków 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Saldo na początek okresu (1 668) (920)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (4 865) (7 760)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 4 224 5 874
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (3 134) 217
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) 921
Saldo na koniec okresu (5 443) (1 668)

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku należności od banków występowały w Fazie 1.

Wyniki wyszukiwania