Raport Zintegrowany 2020

17. Kasa i środki w Banku Centralnym

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2020 31.12.2019
Gotówka i pozostałe środki 3 403 704 2 566 518
Rachunek w NBP 18 176 2 092 027
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty brutto 3 421 880 4 658 545
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (3) (374)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto 3 421 877 4 658 171

 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 31.12.2020 31.12.2019
Saldo na początek okresu (374) (112)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (1 576)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 1 491 500
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) 456 (762)
Saldo na koniec okresu (3) (374)

 

Grupa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane. Na dzień 31 grudnia 2020 r. oprocentowanie środków na rachunku rezerwy obowiązkowej wynosiło 0,1% (31.12.2019 r.: 0,5%).

Saldo kasy i środków w Banku Centralnym zawiera rezerwę obowiązkową utrzymywaną na rachunku w NBP. Rezerwa deklarowana do utrzymania od 31 grudnia 2020 r. wynosiła 484 302 tys. zł (od 31 grudnia 2019 r. 2 973 849 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania