Raport Zintegrowany 2021

17. Kasa i środki w Banku Centralnym

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2021 31.12.2020
Gotówka i pozostałe środki 3 049 607 3 403 704
Rachunek w NBP 1 582 153 18 176
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty brutto 4 631 760 3 421 880
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (283) (3)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto 4 631 477 3 421 877

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Saldo na początek okresu (3) (374)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (3 067) (1 576)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 3 120 1 491
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (333) 456
Saldo na koniec okresu (283) (3)

 

Grupa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane. Na dzień 31 grudnia 2021 r. oprocentowanie środków na rachunku rezerwy obowiązkowej wynosiło 1,75% (31.12.2020 r.: 0,1%).

Saldo kasy i środków w Banku Centralnym zawiera rezerwę obowiązkową utrzymywaną na rachunku w NBP. Podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej na 31.12.2021 r. wynosiła 2% (na 31.12.20 r. wynosiła 0,5%). Rezerwa deklarowana do utrzymania od 31 grudnia 2021 r. wynosiła 2 079 746 tys. zł (od 31 grudnia 2020 r. 484 302 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania