Raport Zintegrowany 2021

16. Zysk na jedną akcję

12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Podstawowy
Zysk netto 176 298 733 095
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 147 492 790 147 418 918
Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na akcję) 1,20 4,97
Rozwodniony
Zysk netto zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 176 298 733 095
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 147 492 790 147 418 918
Korekty na:
– opcje na akcje 126 141 128 644
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (w sztukach) 147 618 931 147 547 562
Zysk rozwodniony na akcję (wyrażony w złotych na akcję) 1,19 4,96

 

Zgodnie z MSR 33 Bank sporządza kalkulację rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, uwzględniając akcje emitowane warunkowo w ramach programów motywacyjnych opisanych w Nocie 40. W kalkulacjach nie uwzględniono tych elementów programów motywacyjnych, które miały działanie antyrozwadniające w prezentowanych okresach sprawozdawczych, a które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na rozwodnienie zysku na akcję.

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku netto oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu.

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się w oparciu o stosunek zysku netto do średniej ważonej liczby akcji zwykłych skorygowanych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Bank posiada jedną kategorię powodującą rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: opcje na akcje. Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane gdyby nastąpiła realizacja wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średnioroczna cena zamknięcia akcji Banku.

Wyniki wyszukiwania