Raport Zintegrowany 2021

15. Podatek dochodowy

12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Podatek bieżący (371 099) (185 611)
Podatek odroczony (68 732) (191 861)
Podatek dochodowy (439 831) (377 472)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 616 129 1 110 567
Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%
Podatek dochodowy od wyniku brutto (117 065) (214 190)
Wierzytelności spisane w straty (20 298) (18 369)
Koszty reprezentacji (129) (263)
PFRON (1 596) (1 696)
Opłaty na rzecz BFG (27 237) (40 505)
Podatek od instytucji finansowych (64 241) (60 593)
Ulga na badania i rozwój 7 185 10 320
Rezerwy na roszczenia dot. kredytów w CHF (197 732) (38 057)
Rezerwy na ryzyko prawne (4 296) (8 267)
Pozostałe różnice (14 423) (5 852)
Obciążenie/uznanie wyniku finansowego Grupy z tytułu podatku dochodowego (439 831) (377 472)

Wyniki wyszukiwania