Raport Zintegrowany 2020

14. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
(dane przekształcone)
Koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych (91 702) (63 305)
Z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności (12 859)
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania (101 864) (79 234)
Z tytułu windykacji należności (52 190) (46 086)
Z tytułu przekazanych darowizn (6 542) (6 007)
Koszty z działalności leasingowej (20 522) (20 476)
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien (13 700) (16 907)
Pozostałe koszty operacyjne (71 741) (41 356)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (371 120) (273 371)

 

Pozostałe koszy operacyjne za 12 miesięcy 2020 r. zawierają:

  • w pozycji koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych kwotę 64 371 tys. zł stanowiącą część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie, dokonanej w I kwartale 2020 roku,
  • w pozycji pozostałe koszty operacyjne część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie w kwocie 2 914 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania