Raport Zintegrowany 2021

14. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych (52 485) (91 702)
Z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności (13 515) (12 859)
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania (63 002) (101 864)
Z tytułu windykacji należności (46 570) (52 190)
Z tytułu przekazanych darowizn (5 983) (6 542)
Koszty z działalności leasingowej (23 472) (20 522)
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien (10 834) (13 700)
Pozostałe koszty operacyjne (81 784) (71 741)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (297 645) (371 120)

 

Pozostałe koszy operacyjne za 12 miesięcy 2020 r. zawierają:

  • w pozycji koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych kwotę 64 371 tys. zł stanowiącą część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie, dokonanej w I kwartale 2020 roku,
  • w pozycji pozostałe koszty operacyjne część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie w kwocie 2 914 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania