Raport Zintegrowany 2020

13. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 165 330 20 957
Z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności 10 908
Zysk z tytułu sprzedaży towarów i usług 7 777 32 994
Rozwiązanie rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania 51 628 12 336
Przychody z tytułu odzyskania kosztów windykacji 25 206 18 512
Przychody z tytułu odzyskanych odszkodowań 1 027 2 644
Przychody z działalności leasingowej 30 633 9 155
Inne przychody operacyjne* 31 077 86 107
Pozostałe przychody operacyjne, razem 323 586 182 705
* Kwota 86 107 tys. PLN zawiera wynik zrealizowanej w czerwcu 2019 r. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (Spółka Faktoringowa) w wysokości 42 435 tys. zł (kwotę 45 000 tys. zł rozpoznano w I półroczu 2019 r., natomiast w lipcu 2019 r. Bank i Spółka Faktoringowa dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, będących podstawą kalkulacji ceny sprzedaży na koniec czerwca 2019 r. Powstała różnica w wysokości 2 565 tys. zł została zaksięgowana w III kwartale 2019 r.).

 

Na porównanie przychodów zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęło przede wszystkim rozliczenie i sposób ujęcia księgowego sprzedaży nieruchomości Centrali Banku przy ulicy Kasprzaka w Warszawie w I kwartale br. Łączny wynik na tej operacji wyniósł 43 564 tys. zł (brutto) i został zaprezentowany w ramach pozostałych przychodów operacyjnych (w pozycji Przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, w kwocie 110 848 tys. zł) oraz w ramach pozostałych kosztów operacyjnych (w pozycjach: Koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, w kwocie 64 371 tys. zł oraz Pozostałe koszty, w kwocie 2 914 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania