Raport Zintegrowany 2021

13. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 51 802 165 330
Z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności 9 662 10 908
Zysk z tytułu sprzedaży towarów i usług 14 576 7 777
Rozwiązanie rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania 43 043 51 628
Przychody z tytułu odzyskania kosztów windykacji 25 595 25 206
Przychody z tytułu odzyskanych odszkodowań 465 1 027
Przychody z działalności leasingowej 43 405 30 633
Inne przychody operacyjne 41 147 31 077
Pozostałe przychody operacyjne, razem 229 695 323 586

 

Na porównanie przychodów zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęło przede wszystkim rozliczenie i sposób ujęcia księgowego sprzedaży nieruchomości Centrali Banku przy ulicy Kasprzaka w Warszawie w I kwartale 2020 r. Łączny wynik na tej operacji wyniósł 43 564 tys. zł (brutto) i został zaprezentowany w ramach pozostałych przychodów operacyjnych (w pozycji Przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, w kwocie 110 848 tys. zł) oraz w ramach pozostałych kosztów operacyjnych w roku 2020 (w pozycjach: Koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, w kwocie 64 371 tys. zł oraz Pozostałe koszty, w kwocie 2 914 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania