Raport Zintegrowany 2020

11. Koszty świadczeń pracowniczych

Koszty świadczeń pracowniczych 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Koszty wynagrodzeń (930 159) (1 124 367)
Narzuty na wynagrodzenia (171 333) (185 938)
Świadczenia na rzecz pracowników (35 569) (30 283)
Koszty rezerwy na restrukturyzację (22 502) (2 609)
Koszty rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych (7 444) (11 077)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (14 454) (12 808)
Pozostałe (1 589) (1 695)
Koszty świadczeń pracowniczych, razem (1 183 050) (1 368 777)

Wyniki wyszukiwania