Raport Zintegrowany 2021

11. Koszty świadczeń pracowniczych

Koszty świadczeń pracowniczych 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
(dane przekształcone)
Koszty wynagrodzeń (945 338) (928 779)
Narzuty na wynagrodzenia (166 822) (171 333)
Świadczenia na rzecz pracowników (47 380) (43 834)
Koszty rezerwy na restrukturyzację (1 091) (22 502)
Koszty rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych (8 755) (7 444)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (13 372) (14 454)
Pozostałe (820) (1 589)
Koszty świadczeń pracowniczych, razem (1 183 578) (1 189 935)

Wyniki wyszukiwania