Raport Zintegrowany 2021

10. Ogólne koszty administracyjne

Ogólne koszty administracyjne 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
(dane przekształcone)
Koszty pracownicze (1 183 578) (1 189 935)
Koszty marketingu (102 155) (84 590)
Koszty informatyczne i telekomunikacyjne (220 753) (203 152)
Koszty z tyt. leasingu krótkoterminowego i eksploatacji (63 944) (75 182)
Pozostałe koszty rzeczowe (384 354) (323 479)
Podróże służbowe (6 773) (8 565)
Koszty bankomatów i obsługi gotówkowej (22 746) (25 410)
Koszty outsourcingu w działalności leasingowej (2 915) (3 402)
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (143 352) (213 185)
Opłata na koszty nadzoru (KNF) (13 406) (10 705)
Ogólne koszty administracyjne, razem (2 143 976) (2 137 605)

 

W linii Pozostałe koszty rzeczowe zaprezentowane zostały koszty związane z obsługą prawną spraw sądowych dotyczących kredytów CHF w wysokości 82 016 tys. zł. w 2021 roku (2020: 12 872 tys. zł.).

W trakcie 2021 roku Bank zmienił prezentację rozliczeń ze spółką zależną Leasing w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów spółki, zmiana ta nastąpiła w czwartym kwartale 2021 roku i miała wpływ na linię Pozostałe koszty rzeczowe oraz Inne przychody operacyjne (Nota 13).

Wyniki wyszukiwania