Raport Zintegrowany 2020

1. Informacje o grupie kapitałowej Banku BNP Paribas S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank” lub „BNP Paribas”) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Grupa”).

Adres siedziby Banku to ulica Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Polska. Bank jest zarejestrowany w Polsce przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

W 2020 roku nazwa Banku nie uległa zmianie.

Od dnia 27 maja 2011 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), akcje Banku zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie i zakwalifikowane do działu finanse – sektor bankowy.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku dla Banku wynosiło 8 844,90 etatów, a dla Grupy wynosiło 9 020,74 etatów (na dzień 31 grudnia 2019 zatrudnienie dla Banku wynosiło 9 898,66 etatów, a dla Grupy wynosiło 11 255,30 etatów).

BNP Paribas jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonych w statucie Banku. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi działalność maklerską i leasingową oraz świadczy inne usługi finansowe.

Bank prowadzi działalność głównie w Polsce.

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W ZARZĄDZIE BANKU
Przemysław Gdański Prezes Zarządu
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
André Boulanger Wiceprezes Zarządu
Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu
Volodymyr Radin Wiceprezes Zarządu
Jerzy Śledziewski Wiceprezes Zarządu

 

Zmiany w składzie Zarządu Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.:

 • 12 października 2020 roku pan Jaromir Pelczarski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 • 12 października 2020 roku Rada Nadzorcza powołała panią Magdalenę Nowicką do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku na okres aktualnej kadencji Zarządu Banku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W RADZIE NADZORCZEJ BANKU
Józef Wancer Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lucyna Stańczak-Wuczyńska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, członek niezależny
Jean-Paul Sabet Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Bauc Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
Francois Benaroya Członek Rady Nadzorczej
Stefaan Decraene Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Dziewguć Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
Sofia Merlo Członek Rady Nadzorczej
Vincent Metz Członek Rady Nadzorczej
Piotr Mietkowski Członek Rady Nadzorczej
Stéphane Vermeire Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Warych Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.:

 • 19 marca 2020 roku pan Michel Falvert złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 19 marca 2020 roku,
 • 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało pana Vincenta Metz na Członka Rady Nadzorczej do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej,
 • 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 grudnia 2020 roku do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej,
 • 29 czerwca 2020 roku pani Monika Nachyła złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 roku.

BNP Paribas jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej BNP Paribas z siedzibą w Paryżu.

W skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jej jednostki zależne. W nawiasie został zaprezentowany udział Banku w kapitale własnym poszczególnych spółek :

 1. BANKOWY FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCIOWY ACTUS SP. Z O.O. („ACTUS” 100%).
 2. BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TFI” 100%).
 3. BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O. („LEASING” 100%).
 4. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. („GSC” 100%).
 5. CAMPUS LESZNO SP. Z O.O. (100%)
 6. BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O. (100%)
 7. BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”).

Bank nie posiada zaangażowania kapitałowego w spółce BGZ Poland ABS1 DAC (SPV). Spółka jest kontrolowana przez Bank w związku ze spełnieniem warunków kontroli zawartych w MSSF10.

Zgodnie z zasadami MSSF skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie spółki zależne na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku dnia 26 lutego 2021 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku dnia 26 lutego 2021 roku.

Dane w powyższych sprawozdaniach finansowych prezentowane są za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku z danymi porównawczymi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania