Raport Zintegrowany 2021

1. Informacje o Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank” lub „BNP Paribas”) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Grupa”).

Adres siedziby Banku to ulica Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Polska. Bank jest zarejestrowany w Polsce przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

W 2021 roku nazwa Banku nie uległa zmianie.

Od dnia 27 maja 2011 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), akcje Banku zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie i zakwalifikowane do działu finanse – sektor bankowy.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku dla Banku wynosiło 8 504,37 etatów, a dla Grupy wynosiło 8 667,46 etatów (na dzień 31 grudnia 2020 zatrudnienie dla Banku wynosiło 8 844,90 etatów, a dla Grupy wynosiło 9 019,74 etatów).

BNP Paribas jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonych w statucie Banku. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi działalność maklerską i leasingową oraz świadczy inne usługi finansowe.

Bank prowadzi działalność głównie w Polsce.

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Banku
Przemysław Gdański Prezes Zarządu
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
André Boulanger Wiceprezes Zarządu
Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nowicka Wiceprezes Zarządu
Volodymyr Radin Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Wolska Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.:

 • Rada Nadzorcza Banku w dniu 8 marca 2021 r. powołała ww. osoby na członków Zarządu Banku nowej trzyletniej kadencji, zaczynającej się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2020 (tj. 24 marca 2021 r.). Jerzy Śledziewski nie ubiegał się o stanowisko Wiceprezesa Zarządu na nową kadencję (pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do dnia 8 marca 2021 r.).
 • Rada Nadzorcza Banku w dniu 12 maja 2021 r. powołała Agnieszkę Wolską na funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 września 2021 r.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Nadzorczej Banku
Lucyna Stańczak-Wuczyńska* Przewodnicząca Rady Nadzorczej, członek niezależny
Jean-Paul Sabet Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Francois Benaroya Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Bauc Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
Małgorzata Chruściak Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
Géraldine Conti Członek Rady Nadzorczej
Stefaan Decraene Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Dziewguć Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
Vincent Metz Członek Rady Nadzorczej
Piotr Mietkowski Członek Rady Nadzorczej
Khatleen Pauwels Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Warych Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny
* Lucyna Stańczak-Wuczyńska została wybrana na przewodniczącą Rady Nadzorczej od 1 lipca 2021 r. (po złożeniu rezygnacji przez Józefa Wancera).

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. powołało: Józefa Wancera, Lucynę Stańczak-Wuczyńską, Jean-Paul Sabet, Francois Benaroya, Jarosława Bauca, Stefaan Decraene, Magdalenę Dziewguć, Vincenta Metz, Piotra Mietkowskiego, Stéphane Vermeire oraz Mariusza Warycha na członków Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję. Sofia Merlo nie kandydowała do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 • 21 maja 2021 r. Stéphane Vermeire złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 maja 2021 r.
 • 2 czerwca 2021 r. Józef Wancer złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2021 r.
 • 17 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Małgorzatę Chruściak na członka Rady Nadzorczej (członek niezależny) z dniem 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.
 • 17 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Geraldine Conti na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.
 • 17 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Khatleen Pauwels na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

BNP Paribas jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej BNP Paribas z siedzibą w Paryżu.

W skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jej jednostki zależne. W nawiasie został zaprezentowany udział Banku w kapitale własnym poszczególnych spółek :

 1. BANKOWY FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCIOWY ACTUS SP. Z O.O. („ACTUS” 100%).
 2. BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TFI” 100%).
 3. BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O. („LEASING” 100%).
 4. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. („GSC” 100%).
 5. CAMPUS LESZNO SP. Z O.O. (100%)
 6. BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O. (100%)
 7. BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”).

Bank nie posiada zaangażowania kapitałowego w spółce BGZ Poland ABS1 DAC (SPV). Spółka jest kontrolowana przez Bank w związku ze spełnieniem warunków kontroli zawartych w MSSF10.

Zgodnie z zasadami MSSF skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie spółki zależne na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku dnia 2 marca 2022 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku dnia 2 marca 2022 roku.

Dane w powyższych sprawozdaniach finansowych prezentowane są za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku z danymi porównawczymi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania