Raport Zintegrowany 2021

W porównaniu do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. Grupa  zmieniła sposób prezentacji:

  • kosztów z tytułu pośrednictwa sprzedaży produktów rozkładanych w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej przenosząc z pozycji kosztów z tytułu odsetek do pozycji przychodów z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

12 miesięcy do
31.12.2020
przed zmianą
Zmiana 12 miesięcy do
31.12.2020
po zmianie
Przychody z tytułu odsetek 3 602 796 (29 456) 3 573 340
Koszty odsetek (542 726) 29 456 (513 270)
Wynik z tytułu odsetek 3 060 070 3 060 070

W ocenie Grupy przedstawione powyżej zmiany prezentacyjne lepiej odzwierciedlają charakter ekonomiczny powyższych pozycji i dzięki temu dostarczają odbiorcom sprawozdania finansowego bardziej przydatnych informacji.

Wyniki wyszukiwania